Anvaine

105 tekstów – auto­rem jest An­vaine.

13.

To wie­czo­rami, naj­wcześniej późny­mi, myśli mają niep­rzy­jem­ne zwycza­je układać się w czar­ne scenariusze.
Błądzi­my ich ko­rytarza­mi, ot­wierając ko­lej­ne, przy­pad­ko­we drzwi, które nie wie­dzieć dlacze­go nie mają zamków.
W ta­kie wie­czo­ry przys­tojny pan świt nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 26 marca 2018, 23:42

Byle tak.

W po­korze dnia
bled­nie ra­dość poranka
smętne­go chłopca
z kroplą snu na powiekach

Smu­tek sa­mot­nej nocy
przyw­dział garnitur
z kwiatów i łez
ut­ka­nych westchnieniem

Przy­tul mnie do serca
ciche­go wariata
spraw nieistotnych
w sen­nych marzeniach

Z na­dejściem księżyca
dorósł chłopiec
zgu­biony w świecie
miłości do ciebie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 marca 2018, 23:16

12.

Wyczekany,
Spot­kałam Cię całkiem nie przy­pad­kiem. Cho­ciaż boję się, że mo­je wy­bory nig­dy nie pod­su­wają pros­tych roz­wiązań. Cho­ciaż boję się, bo nie znam się na ludziach. Cho­ciaż boję się ko­lej­nych chwil, w których [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 20 marca 2018, 19:11

11.

Nig­dy nie bra­kowało mi słów. Mniej lub bar­dziej wy­niosłych, które cza­sem le­piej, cza­sem zu­pełnie niez­grab­nie wy­rażały myśli. Zaw­sze jed­nak mówiły prawdę. I nig­dy nie żałowałam, że ja­kiekol­wiek z nich padło. Niektóre plątały [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 3 kwietnia 2014, 00:05

Wyczekany,

Czy kiedy siedzę nad pustą kar­tką, a słowa wca­le nie chcą opuścić ram mo­jego zmęczo­nego dniem umysłu, to znaczy, że przes­taję cię kochać? Czy kiedy w dniu pełnym mo­noto­nii myślę o tobie [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 2 kwietnia 2014, 22:20

* * *

Dob­ry Alochtonie*,

Nig­dy nie wie­działam jak mam z Tobą roz­ma­wiać. Z cza­sem jed­nak, słowa, zaczy­nały układać się pod pal­ca­mi. Sa­me swo­bod­nie opuszczały ra­my us­połecznione­go umysłu i co gor­sza lek­ko drżały w głosie. Nawet [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 27 grudnia 2013, 22:47

Her­batę słodzę sześcioma łyżeczka­mi cuk­ru, choć świat wca­le nie zmusza mnie do te­go by pop­ra­wiać na nim chwi­le. Mi­mo, że by­wa nap­rawdę ciężko, a ludzie przychodzą i od­chodzą - cza­sem na­wet zbyt szyb­ko za­mazując się w pa­mięci. A Ty? Nie pozwól mi o so­bie za­pom­nieć, Przyjacielu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 listopada 2013, 20:27

...z wiatrem.

Ukocha­ny Alochtonie*,

Widziałam dziś mo­tyla. Czy to nie sprzeczność sa­ma w so­bie? Nie po­myślałabym, że w sza­ry i niemal już zi­mowy po­ranek zo­baczę mo­tyla! Z zawziętością równą na­jod­ważniej­szym wal­czył z wiat­rem. Wie­działeś, że [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 1 października 2013, 20:43

Krok

Kiedyś założyłam się, że można na­pisać całą stronę słów, o za­led­wie dwóch kro­kach bo­hate­ra/ki, który/a wychodzi na ulicę. Oto co powstało.

Kiedy na wpół sen­ne słońce już z wie­czor­nym fir­ma­men­tem nieba po­woli przykładało [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 września 2013, 22:43

Rytmiczność serca.

Dro­gi Alochtonie*,
On był mi cichą os­toją w gwar­ne dni. Był spo­kojem roz­sza­lałego su­mienia. Cieniem wrażli­wych wspom­nień. Nieza­pom­niany, choć pa­mięć lu­bi już płatać fig­le. Na­wet ok­ruch zam­knięty w je­go garści mógł być jedną [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 26 września 2013, 19:02

Anvaine

Dziewczyna spomiędzy.

Zeszyty
  • Bo to... – Coś co war­to zacho­wać.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anvaine

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 marca 2018, 23:42Anvaine do­dał no­wy tek­st 13.  

22 marca 2018, 12:02carolyna sko­men­to­wał tek­st Byle tak.  

22 marca 2018, 07:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st Byle tak.  

21 marca 2018, 23:16Anvaine do­dał no­wy tek­st Byle tak.  

21 marca 2018, 11:53kati75 sko­men­to­wał tek­st 12.  

21 marca 2018, 10:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st 12.  

20 marca 2018, 23:16I.Anna sko­men­to­wał tek­st 12.  

20 marca 2018, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st 12.  

20 marca 2018, 22:33chrupcia sko­men­to­wał tek­st 12.  

20 marca 2018, 19:11Anvaine do­dał no­wy tek­st 12.